» Strona główna

 » Aktualności

 » Pomoc Społeczna

 » Świadczenia Rodzinne

 » Fundusz Alimentacyjny

 » Przemoc w rodzinie

 » Ogłoszenia

 » Kontakt

 » Program POPĹť Podprogram 2018

 » Program POPĹť Podprogram 2019

 » Klauzula RODO
 


 


 

__________________________

Siedziba ośrodka:
ul. M. Konopnickiej 11
26-660 Jedlińsk

Godziny otwarcia:

Poniedziałek:
8:00 - 17:00

Wtorek - Czwartek
7:30 - 15:30

Piątek
7:30 - 14:30

Pracownicy socjalni pracujący w terenie przyjmują interesantów od pn. - pt. do godz. 11:00

 

    Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - BECIKOWE

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) w wysokości 1000,00 zł przysługuje jednorazowo:
1. Matce lub ojcu dziecka;
2. Opiekunowi prawnemu dziecka;
3. Opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

 Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1255). Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), uzależnione jest od kryterium dochodowego, które wynosi 1922,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W okresie od 01 listopada 2012 roku do 31 października 2013 roku podstawą do ustalenia dochodu rodziny jest dochód z roku 2011 z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej (dochodu uzyskanego i utraconego). Ustawa weszła w życie od 01 stycznia 2013 roku, jednakże wobec dzieci urodzonych, przysposobionych lub objętych opieką prawną do końca 2012 roku przy ustalaniu prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka stosuje się przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2012 roku.

 

Do wniosku należy dołączyć:
1. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
2. Kserokopia dowodów osobistych rodziców,
3. Pisemne oświadczenie drugiego rodzica o nie ubieganiu się o w/w świadczenie w innej instytucji,
4. W przypadku gdy jedno z rodziców ma inny adres zameldowania należy dołączyć stosowne zaświadczenie z odpowiedniej instytucji z miejsca zameldowania albo oświadczenie,
5. Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawianie kobiety pod opieką medyczną nie później niż do 10 tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko).