» Strona główna

 » Aktualności

 » Pomoc Społeczna

 » Świadczenia Rodzinne

 » Fundusz Alimentacyjny

 » Przemoc w rodzinie

 » Ogłoszenia

 » Kontakt

 » Program POPŻ Podprogram 2018

 » Klauzula RODO
 


 


 

__________________________

Siedziba ośrodka:
ul. M. Konopnickiej 11
26-660 Jedlińsk

Godziny otwarcia:

Poniedziałek:
8:00 - 17:00

Wtorek - Czwartek
7:30 - 15:30

Piątek
7:30 - 14:30

Pracownicy socjalni pracujący w terenie przyjmują interesantów od pn. - pt. do godz. 11:00

 

    FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
- osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna,
- osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia, albo do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej;
- bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 725 zł.

Przy ustalaniu prawa do funduszu do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli:
- osoba uprawniona przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie), albo osoba uprawniona przebywa w pieczy zastępczej;
- osoba uprawniona zawarła związek małżeński.

Wymagane dokumenty do ustalenia prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2012/2013:
a) oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych za 2011 rok (każdego pełnoletniego członka rodziny, który w 2011 roku ukończył 18 rok życia), bądź oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań członków rodziny o dochodzie członków rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach za 2011 rok (każdego pełnoletniego członka rodziny, który w 2011 roku ukończył 18 rok życia, w przypadku małżeństw oddzielne zaświadczenia oraz oświadczenia);
b) oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu w formie zryczałtowanego podatku dochodowego lub karty podatkowej za 2011 rok (każdego pełnoletniego członka rodziny, który w 2011 roku ukończył 18 rok życia), bądź oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu w formie zryczałtowanego podatku dochodowego lub karty podatkowej za 2011 rok (każdego pełnoletniego członka rodziny, który w 2011 roku ukończył 18 rok życia);
c) oświadczenie o dochodzie uzyskanym w 2011 roku w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie zryczałtowanego podatku dochodowego lub karty podatkowej (druk dołączony do wniosku);
d) zaświadczenie bądź oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
e) oświadczenie o dochodzie wszystkich pełnoletnich członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w roku 2011;
f) kopia dowodu osobistego osoby ubiegającej się (oryginał do wglądu);
g) kopia odpisu aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu);
h) zaświadczenie ze szkoły gdy dziecko ukończyło 18 rok życia, lub szkoły wyższej w przypadku gdy się uczy do ukończenia przez nią 25 roku życia o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym/akademickim 2012/2013, bądź oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań gdy dziecko ukończyło 18 rok życia, lub szkoły wyższej w przypadku gdy się uczy do ukończenia przez nią 25 roku życia o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym/akademickim 2012/2013;
i) zaświadczenie ze szkoły wyższej potwierdzające wysokość pobieranego stypendium za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., bądź oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o wysokości pobieranego stypendium za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.;
j) kopie prawomocnych tytułów wykonawczych zasądzających alimenty, orzekających rozwód lub separację, opatrzone pieczęcią daty wpływu do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne; k) kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej (oryginał do wglądu); l) aktualne zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za ostatnie dwa miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku, bądź oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za ostatnie dwa miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku;
ł) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2011 roku, bądź oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2011 roku;
m) zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy bądź oświadczenie za 2011 rok o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone hektarach przeliczeniowych (umowa dzierżawy w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę lub umowę zawartą w formie aktu notarialnego);
n) oświadczenie o formie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( numer konta bankowego);

Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu:
a) umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o pracę nakładczą, umowa agencyjna;
b) wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
c) dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
d) oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującym po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie ryczałtu lub karty podatkowej
e) kopia decyzji z Urzędu Pracy przyznającej prawo do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych f) kopia decyzji przyznającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, a także emeryturę lub rentę, rentę rodzinną lub rentę socjalną, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego (oryginał do wglądu);
g) dokument potwierdzający uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Dokumenty potwierdzające utratę dochodu:
a) kopia świadectwa pracy lub inny dokument potwierdzający datę utraty dochodu (oryginał do wglądu);
b) dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu (PIT-y wydane przez płatnika składek PIT-11, PIT-40, PIT-8 za 2011 rok);
c) kopia decyzji potwierdzająca datę wyrejestrowania działalności gospodarczej (oryginał do wglądu);
d) dokument potwierdzający utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Termin i sposób załatwienia:
Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Prawo do świadczeń ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności i uzyskania ponownego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w terminie 3 miesięcy od dnia ponownego wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.);
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836);
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2011 Nr 298 poz. 1770);
• Ustawa z dn. 25 marca 2011 o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011r. Nr 106 poz 622).