» Strona główna

 » Aktualności

 » Pomoc Społeczna

 » Świadczenia Rodzinne

 » Fundusz Alimentacyjny

 » Przemoc w rodzinie

 » Ogłoszenia

 » Kontakt

 » Program POPŻ Podprogram 2018

 » Klauzula RODO
 


 


 

__________________________

Siedziba ośrodka:
ul. M. Konopnickiej 11
26-660 Jedlińsk

Godziny otwarcia:

Poniedziałek:
8:00 - 17:00

Wtorek - Czwartek
7:30 - 15:30

Piątek
7:30 - 14:30

Pracownicy socjalni pracujący w terenie przyjmują interesantów od pn. - pt. do godz. 11:00

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na  podstawie  art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679  z  dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie  ochrony  osób fizycznych  w związku  z  przetwarzaniem  danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne  rozporządzenie  o ochronie danych ), publ. Dz. Urz. UE L  Nr 119,s.1 informujemy iż:

1.  Administratorem  Pani /a  danych osobowych  jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  Jedlińsk ( adres ul. Konopnickiej  11, 26-660 Jedlińsk, tel.48 36 23 483)

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Panią Małgorzatą Krajewską - Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych  ciążących na Administratorze.

4. Dane osobowe przetwarzane  przez okres  niezbędny  do realizacji  ww.  celu   z uwzględnieniem  okresów  przechowywania  określonych  w przepisach  odrębnych, w tym  przepisów  archiwalnych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych  jest art. 6 ust.1 lit. c ww. Rozporządzenia

6. Odbiorcami  Pani /a danych  będą, podmioty, które  na podstawie  zawartych umów przetwarzają dane osobowe  w imieniu Administratora.

7.Osoba , której  dane  dotyczą  ma prawo do:

- dostępu  do treści  swoich  danych oraz  możliwości  ich poprawiania , sprostowania,  ograniczenia potwierdzenia , a także – w przypadkach  przewidzianych prawem – prawo usunięcia  danych  i prawo do wniesienia   sprzeciwu  wobec  przetwarzania Państwa danych

- wniesienia skargi  do organu  nadzorczego  w przypadku  gdy przetwarzanie danych odbywa  się  z naruszeniem  przepisów powyższego  rozporządzenia  tj. Prezesa  Ochrony Danych Osobowych , ul.  Stawki 2,00-193 Warszawa.

 

 Ponadto  informujemy , iż w związku z  przetwarzaniem  Pani/a danych  osobowych nie podlega Pan/i decyzjom, które  się  opierają wyłącznie  na zautomatyzowanym przetwarzaniu , w tym profilowaniu, o czym  stanowi  art. 22 ogólnego  rozporządzenie  o ochronie danych  osobowych.