» Strona główna

 » Aktualności

 » Pomoc Społeczna

 » Świadczenia Rodzinne

 » Fundusz Alimentacyjny

 » Przemoc w rodzinie

 » Ogłoszenia

 » Kontakt

 » Program POPŻ Podprogram 2018

 » Klauzula RODO
 


 


 

__________________________

Siedziba ośrodka:
ul. M. Konopnickiej 11
26-660 Jedlińsk

Godziny otwarcia:

Poniedziałek:
8:00 - 17:00

Wtorek - Czwartek
7:30 - 15:30

Piątek
7:30 - 14:30

Pracownicy socjalni pracujący w terenie przyjmują interesantów od pn. - pt. do godz. 11:00

 

Podsumowanie projektu „Kobieta aktywna – kobietą jutra”  - 2008 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku w okresie od maja do grudnia 2008 roku realizował projekt systemowy pt. „Kobieta aktywna - kobietą jutra” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Na realizację projektu pozyskano dofinansowanie z EFS w wysokości 131003,94 zł.

Ogólnym celem projektu była szeroko pojęta zawodowa aktywizacja kobiet z terenu gminy Jedlińsk poprzez cele szczegółowe takie jak: podniesienie kwalifikacji zawodowych, podniesienie poziomu wiedzy dotyczących prawnych aspektów zatrudnienia, wzrost umiejętności aktywnego poszukiwania pracy oraz zwiększenie wiary we własne siły. Uczestniczkami projektu były 22 kobiety zamieszkałe na terenie gminy Jedlińsk, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, znajdujące się w wieku aktywności zawodowej. Rekrutacja osób do udziału w projekcie odbyła się w miesiącach maj i czerwiec 2008r. Z wybranymi 22 uczestniczkami zawarte zostały kontrakty socjalne określające warunki uczestniczenia w projekcie oraz zasady współpracy w ramach realizowanych działań. W okresie od września do listopada 2008 r. Panie uczestniczyły w szkoleniach zawodowych. Miały możliwość korzystania z dowolnej ilości wybranych przez siebie kursów. Szkolenia realizowane były przez firmę „Profesja” z Radomia, ul. Grzecznarowskiego 2. Ścieżka szkoleniowa przedstawiała się następująco: - kurs komputerowy (18 osób – podzielonych na dwie grupy szkoleniowe) odbył się w miesiącach IX, X, XI 2008r. - fryzjer (2 osoby) – czas realizacji IX, X 2008r. - bukieciarstwo (10 osób) – odbywał się we IX i X 2008r. - kurs prawa jazdy kategorii B (10 osób) – trwał od września do listopada 2008r. W miesiącu grudniu 2008r. odbywały się egzaminy państwowe. - kucharz małej gastronomii (6 osób) – odbył się w X i XI 2008r. - opiekun osób starszych (8 osób) – był realizowany w miesiącu listopadzie 2008r - obsługa kasy fiskalnej (14 osób) – odbył się w m-cu listopadzie 2008r. Po zakończeniu w/w kursów Panie otrzymały certyfikat/zaświadczenie potwierdzający posiadane kwalifikacje oraz wiedzę z określonego zakresu. Równolegle do toru szkoleń zawodowych odbywały się warsztaty psychologiczne i poradnictwo zawodowe oraz prawne, których celem było wzbogacenie umiejętności społecznych oraz zwiększenie poczucia własnej wartości u uczestniczek.

W miesiącu grudniu 2008 r. zorganizowane zostało spotkanie uczestniczek projektu w celu podsumowania jego realizacji. Uczestniczki projektu „Kobieta aktywna – kobietą jutra” dzięki dużej motywacji oraz wykazanym chęciom podniosły swoje kwalifikacje zawodowe, a także nabyły nowe umiejętności, które wpłyną na poprawę ich pozycji zawodowej, przez co staną się bardziej atrakcyjne na rynku pracy. Uczestniczki projektu nabyły nowe umiejętności, zintegrowały się. Dwie z pośród Beneficjentek po zakończeniu cyklu kursów podjęły zatrudnienie. Potwierdza to zasadność realizowania kolejnych projektów mających na celu aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia ze szkoleń i spotkania podsumowującego realizację projektu.
» Szkolenia i kursy
» Podsumowanie projektu