» Strona główna

 » Aktualności

 » Pomoc Społeczna

 » Świadczenia Rodzinne

 » Fundusz Alimentacyjny

 » Przemoc w rodzinie

 » Ogłoszenia

 » Kontakt

 » Program POPŻ Podprogram 2018

 » Klauzula RODO
 


 


 

__________________________

Siedziba ośrodka:
ul. M. Konopnickiej 11
26-660 Jedlińsk

Godziny otwarcia:

Poniedziałek:
8:00 - 17:00

Wtorek - Czwartek
7:30 - 15:30

Piątek
7:30 - 14:30

Pracownicy socjalni pracujący w terenie przyjmują interesantów od pn. - pt. do godz. 11:00

 

Podsumowanie projektu „Kobieta aktywna – kobietą jutra”  - 2009 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku w okresie od stycznia do grudnia 2009 roku realizował projekt systemowy pt. „Kobieta aktywna - kobietą jutra” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Na realizację projektu pozyskano dofinansowanie z EFS w wysokości 191 721,53 zł.

Ogólnym celem projektu była szeroko pojęta zawodowa aktywizacja kobiet z terenu gminy Jedlińsk poprzez cele szczegółowe takie jak: podniesienie kwalifikacji zawodowych, podniesienie poziomu wiedzy dotyczących prawnych aspektów zatrudnienia, wzrost umiejętności aktywnego poszukiwania pracy oraz zwiększenie wiary we własne siły. Uczestniczkami projektu było 30 kobiet zamieszkałych na terenie gminy Jedlińsk, które korzystały ze świadczeń pomocy społecznej, znajdujące się w wieku aktywności zawodowej. Rekrutacja osób do udziału w projekcie odbyła się w miesiącach od stycznia do marca 2009r. Z wybranymi 30 uczestniczkami zawarte zostały kontrakty socjalne określające warunki uczestniczenia w projekcie oraz zasady współpracy w ramach realizowanych działań. W okresie od czerwca do listopada 2009 r. Panie uczestniczyły w szkoleniach zawodowych. Miały możliwość korzystania z dwóch dowolnych wybranych przez siebie kursów. Szkolenia realizowane były przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Profesja” z Radomia, ul. Grzecznarowskiego 2.

Ścieżka szkoleniowa przedstawiała się następująco:

- podstawy obsługi komputera

- fryzjer z elementami wizażu

- bukieciarstwo

- kurs prawa jazdy kategorii B

- kucharz

- kelner

- opiekun osób starszych

- obsługa kasy fiskalnej

- mała księgowość

Po zakończeniu w/w kursów Panie otrzymały certyfikat/zaświadczenie potwierdzający posiadane kwalifikacje oraz wiedzę z określonego zakresu.

Beneficjentki uczestniczyły również w szkoleniu „Pierwsza pomoc przedlekarska” przeprowadzonym przez Centrum Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Consus” w Radomiu ul. Żeromskiego 75, które zakończyło się otrzymaniem zaświadczenia.

Równolegle do toru szkoleń zawodowych odbywały się warsztaty psychologiczne i poradnictwo zawodowe oraz prawne, których celem było wzbogacenie umiejętności społecznych oraz zwiększenie poczucia własnej wartości u uczestniczek.

W ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty wyjazdowe w ramach organizacji i finansowania poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych.

W miesiącu grudniu 2009 r. zorganizowane zostało spotkanie uczestniczek projektu w celu podsumowania jego realizacji. Uczestniczki projektu „Kobieta aktywna – kobietą jutra” dzięki dużej motywacji oraz wykazanym chęciom podniosły swoje kwalifikacje zawodowe, a także nabyły nowe umiejętności, które wpłyną na poprawę ich pozycji zawodowej, przez co staną się bardziej atrakcyjne na rynku pracy. Uczestniczki projektu nabyły nowe umiejętności, zintegrowały się. Z pośród 30 Beneficjentek po zakończeniu cyklu kursów 3 osoby podjęło zatrudnienie.

Potwierdza to zasadność realizowania kolejnych projektów mających na celu aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia.


Poniżej przedstawiamy zdjęcia ze spotkania podsumowującego realizację projektu.

» Podsumowanie projektu