» Strona główna

 » Aktualności

 » Pomoc Społeczna

 » Świadczenia Rodzinne

 » Fundusz Alimentacyjny

 » Przemoc w rodzinie

 » Ogłoszenia

 » Kontakt

 » Program POPŻ Podprogram 2018

 » Klauzula RODO
 


 


 

__________________________

Siedziba ośrodka:
ul. M. Konopnickiej 11
26-660 Jedlińsk

Godziny otwarcia:

Poniedziałek:
8:00 - 17:00

Wtorek - Czwartek
7:30 - 15:30

Piątek
7:30 - 14:30

Pracownicy socjalni pracujący w terenie przyjmują interesantów od pn. - pt. do godz. 11:00

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2016-2020 podjętego Uchwałą Nr.XIV/89/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29.12.2015r. Zespół Interdyscyplinarny, składa się z przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorów sądowych, organizacji pozarządowych. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego biorą udział w grupach roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie.

Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,

2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,

3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy. Wszczęcie procedury ”Niebieska Karta” następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta”A, który gromadzi min. dane osobowe osoby doznającej przemocy w rodzinie oraz osoby stosującej przemoc w rodzinie, formy stosowanej przemocy, opisu miejsca zdarzenia, okresu trwania sytuacji przemocowych, świadków przemocy w rodzinie, podejmowanych wcześniej działań mających na celu zgłoszenie przemocy w rodzinie etc.

 

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy:

 • przemocy fizycznej (np. gdy ktoś Cię bije, popycha, szarpie, kopie, dusi),

• przemocy psychicznej (np. gdy ktoś Cię obraża, wyzywa, poniża w obecności innych osób, pozbawia kontaktu z bliskimi, kontroluje, ciągle krytykuje),

• przemocy seksualnej (np. gdy ktoś Cię zmusza do współżycia, do zachowań seksualnych przez Ciebie nie akceptowanych).

 

Inny rodzaj zachowań:

- zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych,

 - niszczenie rzeczy osobistych,

 - demolowanie mieszkania,

 - wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie,

- zmuszanie do picia alkoholu lub zażywania środków odurzających.

 

Ofiarą przemocy w rodzinie może być np.:

- dziecko

- osoba niepełnosprawna

- współmałżonek

- osoba starsza

- partner

 

Pamiętaj!!!

Jeśli w Twojej rodzinie pojawiły się zachowania przemocowe wobec Ciebie lub wobec dzieci- zareaguj, nie pozwól, by się one powtarzały. Prawo stoi po Twojej Stronie!.

NIE CZEKAJ WIĘC NA ROZWÓJ SYTUACJI

 

Gdy doznajesz przemocy w rodzinie możesz poszukać wsparcia. Zrób to- opowiedz o tym co się stało, zapytaj o radę.

Może się okazać, że podzielenie się przeżyciami pomoże Ci obiektywnie ocenić sytuację, poczuć ulgę, a przede wszystkim podjąć decyzję, co do dalszego postępowania.

Sprawca przemocy wobec bliskich, gdy czuje się bezkarny, prawdopodobnie nie zmieni się, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice, następnym razem może być znacznie gorzej.

Zahamowanie przemocy w rodzinie jest możliwe- możesz z nią walczyć i uzyskać pomoc dla siebie i swoich bliskich.

 

Instytucje świadczące pomoc osobom doznającym przemocy

1.Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
działający przy Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Jedlińsku, ul. Warecka 19
tel. 48  32-13-127

2.Komisariat Policji w Jedlińsku,
ul. Warszawska 4
26-660Jedlińsk, tel.48 345-30-77

3.Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk, tel.48 32-13-087

4.Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
ul. Warecka 4
26-660 Jedlińsk, tel. 48 312 11 86

5.Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Malczewskiego 1
26-600 Radom tel.48 362-27-45, 48 362-54-61

6.Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia”
tel.801-12-00-02 (linia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00do 22.00,
w niedziele i święta w godzinach od 8.00do 16.00)

7.Policyjny Telefon Zaufania
tel. 800-120-148

 

SZYBKA REAKCJA UMOŻLIWI ZAPEWNIENIE TOBIE ORAZ TWOIM BLISKIM OCHRONY, WSZCZĘCIA ODPOWIEDNICH PROCEDUR W CELU ZABEZPIECZENIA PRZED PRZEMOCĄ