» Strona główna

 » Aktualności

 » Pomoc Społeczna

 » Świadczenia Rodzinne

 » Fundusz Alimentacyjny

 » Przemoc w rodzinie

 » Ogłoszenia

 » Kontakt

 » Program POPĹť Podprogram 2018

 » Program POPĹť Podprogram 2019

 » Klauzula RODO
 


 


 

__________________________

Siedziba ośrodka:
ul. M. Konopnickiej 11
26-660 Jedlińsk

Godziny otwarcia:

Poniedziałek:
8:00 - 17:00

Wtorek - Czwartek
7:30 - 15:30

Piątek
7:30 - 14:30

Pracownicy socjalni pracujący w terenie przyjmują interesantów od pn. - pt. do godz. 11:00

 

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135) - ośrodek pomocy społecznej zgłasza do ubezpieczenia i opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne za następujące osoby:
1.Pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej;
2.Bezdomne, objęte indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej;
3.Objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym.
» Warunkiem objęcia ubezpieczeniem i opłacania składek jest niepodleganie przez te osoby obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
» Wspomniana ustawa daje również prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni (w tym również dla osób bezdomnych). Decyzję administracyjną w tej sprawie wydaje na wniosek świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego, na wniosek świadczeniodawcy, wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy. Decyzja daje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez okres 30 dni, chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.
» Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają prawo osoby inne niż ubezpieczeni, które:
*posiadają obywatelstwo polskie,
*posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskie,
*spełniają kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej.