Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami www.gopsjedlinsk.pl ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2021.04.15

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku  jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie
Strona internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Jedlińsku  posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
  • skala szarości,
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • zwiększenie czytelności czcionki,
  • zaznaczenie linków,

Data sporządzenia deklaracji:
Deklarację sporządzono dnia: 2020.10.30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlińsku przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.gopsjedlinsk.pl  spełnia wymagania w 97%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Urszula Romanowska, adres poczty elektronicznej gops@jedlinsk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 362 34 83, lub 48 32 13 127. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dane teleadresowe jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku , siedziba: ul. Konopnickiej 11, 26 – 660 Jedlińsk tel.: 48 32 13 127 tel./fax:  48 362 34 83 e-mail: gops@jedlinsk.pl
adres skrytki ePUAP: /gJedlinsk/skrytka ESP

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji  w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku znajduje się w budynku przy ul. Konopnickiej 11. Jest to budynek parterowy ze schodami przy wejściu i jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku  nie zapewnia dostępu do treści za pomocą aplikacji mobilnej, jednakże strona internetowa Ośrodka dostosowana jest do urządzeń mobilnych.

Załączniki:

Raport o stanie zapewnienia dostępności
Stan na 2021.01.01

Skip to content