Zespół interdyscyplinarny

I. Kontakt Siedziba Zespołu mieści się w:Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlińsku ul. M. Konopnickiej 1126-660 JedlińskTel. 48 32 13 127 Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie “Niebieska Linia”…

Read more »

Asystent rodziny

Termin „asystent” pochodzi od słowa „asysta”, które jest określeniem na osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogotowiu. Szczegółowe zadania asystenta określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o…

Read more »

Dobry Start 300+

Świadczenie dobry start (300+) Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku (jednorazowo), w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego, bez względu na dochód: rodzicom, opiekunom…

Read more »

Rodzina 500+

Program „Rodzina 500+” to pomoc finansowa państwa dla rodzin wychowujących dzieci do ukończenia 18 roku życia. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z…

Read more »

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna:1) do ukończenia przez osobę uprawnioną…

Read more »

Przyznanie pomocy

I. Podstawa do udzielenia pomocy Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:1) ubóstwa;2) sieroctwa;3) bezdomności;4) bezrobocia;5) niepełnosprawności;6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;7) przemocy w rodzinie;8) potrzeby ochrony…

Read more »
Skip to content