Słownik

Całkowita niezdolność do pracy

Całkowita niezdolność do pracy to w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

Dochód dziecka

Dochód, do którego zalicza się kwotę otrzymywanej renty wraz z dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, otrzymywane alimenty oraz kwotę odpowiadającą dochodom uzyskiwanym z majątku dziecka;

Dochód na osobę w rodzinie

Dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie;

Dochód rodziny

Suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie;

Jednostka organizacyjna pomocy społecznej

Regionalny ośrodek polityki społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, dom pomocy społecznej, placówkę specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, placówkę opiekuńczo – wychowawczą, ośrodek adopcyjno – opiekuńczy, ośrodek wsparcia i ośrodek interwencji kryzysowej;

Kontrakt socjalny

To pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny;

Niezdolność do pracy z tytułu wieku

Ukończone 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę;

Obowiązki osób i rodzin ubiegających się o pomoc społeczną

osoby lub rodziny korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym. Nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawienie przyznanych świadczeń bądź marnotrawienie własnych zasobów materialnych oraz ich nieracjonalne wykorzystywanie stanowią podstawę do odmowy przyznania świadczeń z pomocy społecznej. Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zobowiązane są poinformować o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej. Świadome wprowadzenie w błąd pracownika socjalnego może przyczynić się do zmiany decyzji na niekorzyść strony oraz naliczenie nienależnie pobranych świadczeń;

Odwołanie od decyzji GOPS

Stronom przysługuje prawo do odwołania od decyzji GOPS w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się na piśmie. Odwołanie należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Osoba bezdomna

Osoba nie zamieszkująca w lokalu mieszkalnym, w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę nie zamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania;

Osoba samotna

Osoba samotnie gospodarująca, niepozostająca w związku małżeńskim i nieposiadająca wstępnych lub zstępnych (najbliższej rodziny);

Osoba samotnie gospodarująca

Osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe;

Osoba zatrudniona

Osoba pozostająca w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu lub prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów dotyczących działalności gospodarczej;

Praca socjalna

Działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi;

Renta

Renta z polskiego lub zagranicznego systemu ubezpieczeń społecznych, renta strukturalna oraz renta socjalna;

Rodzina

Osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;

Średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej

Kwota rocznych kosztów działalności domu wynikająca z utrzymania mieszkańców, z roku poprzedniego, bez kosztów inwestycyjnych, wydatków bieżących na remonty i zakupy związane z realizacją programu naprawczego, powiększona o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzielona przez liczbę miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego, w domu;

Świadczenia nienależnie pobrane

Świadczenie pieniężne uzyskane na podstawie przedstawionych nieprawdziwych informacji lub niedoinformowanie o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej;

Wywiad środowiskowy

Podstawą udzieleni pomocy jest wywiad środowiskowy sporządzany w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach nie cierpiących zwłoki, w miejscu pobytu osoby ubiegającej się o pomoc. Celem wywiadu jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc. W trakcie wywiadu, w porozumieniu z klientem ustalony zostaje plan pomocy. Założenia te zostają zapisane w kontrakcie socjalnym. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy mogą zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej;

Wydanie decyzji

Świadczenia z pomocy społecznej wydawane są w formie decyzji pisemnej, wyjątek stanowią świadczenia w postaci pracy socjalnej i poradnictwo specjalistyczne;

Złożenie wniosku

pPostępowanie w sprawie świadczeń z pomocy społecznej wszczyna się na wniosek osoby zainteresowanej, bądź innej osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być również udzielana z urzędu za zgodą osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika;

Skip to content