Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gmina Jedlińsk  informuje, że w dniu 16 sierpnia 2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

Adresatami Programu są:

1. Dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz

2. Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
3. O znacznym stopniu niepełnosprawności albo
4. O umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
5. Traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Udział w Programie jest bezpłatny!

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

   1. Wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
   2. Wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
   3. Wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
   4. Wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem;

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż :

   1. 840 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:
   2. O znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
   3. Traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością sprzężoną;
   4. 720 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:
   5. Znacznym stopniu niepełnosprawności,
   6. Traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
   • 480 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:
    • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
    • traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością sprzężoną;
   • 360 godzin rocznie dla:
   • Osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
   • Osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
   • dzieci do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa powyżej, finansowane ze środków publicznych.

Gmina Jedlińsk planuje przystąpić do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Osoby spełniające kryteria określone w Programie, które są zainteresowane uzyskaniem wsparcia asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością na 2024 r. proszone są o złożenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2023 r. (decyduje data wpływu do urzędu) zapotrzebowania.

Zapotrzebowanie należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Konopnickiej 11, 26-660 Jedlińsk osobiście w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek od 8.00 do 17.00 od  wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30  albo przesłać drogą elektroniczną na adres: gops@jedlinsk.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 48 32 13 127 lub 48 362 34 83 w dniach i godzinach pracy urzędu.

Zebrane informację zostaną wykorzystane do opracowania diagnozy potrzeb i kosztów realizacji usług asystencji osobistej na terenie Gminy Jedlińsk na rok 2024.

Uwaga! Złożenie druku zapotrzebowania nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia wsparciem asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w 2024 r.

Do pobrania:
Druk-zapotrzebowania

Skip to content